งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559
ทูลเกล้าโดย ท่านประธานเล็ก  ทาเพชร
พร้อมติดตามคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ใน 27 มกราคม  2559
 
 
 
Current Pageid = 474