ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี

 
ลำดับที่
ชื่อข้อบังคับ
1. ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับปีที่ 2553
2. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี

 
ลำดับที่
ชื่อระเบียบ
1. ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556
2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินให้กู้ พ.ศ. 2558 
 3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินให้กู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559
4. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557
5. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ. 2555
6. ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝาก พ.ศ. 2554
7. ะเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2554
8. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2557
9. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2554    
10. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2554    
11. ระเบียบว้าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2554  
12. ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2554    
13. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2554    
14. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2555
    
15. ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิก เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
พ.ศ.
2554
    
16. ระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวน และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2554
17. ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2560    
18. ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2554
19. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา พ.ศ.2554
20. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และ การทำลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ.
2554
21. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อขยายงาน พ.ศ.2554
22. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554
23. ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ.2557
24. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2557
25. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2554
26. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
27. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554
28. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2557
29. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2554
30. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554
31. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2554
32. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2554
33. ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2559
  เอกสารอ่านเพิ่มเติม
34. ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
 
 
Current Pageid = 436