:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31.ค. 2558

 
สมาชิก
5,735
ราย
สมทบ 334 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
124.78
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
2,873.93
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
6,555.87
ล้านบาท
เงินรับฝาก 941.94 ล้านบาท
รายได้ 249.29 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2557  5.20%
เฉลี่ยคืน   ปี 2557  5.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code
   
     
 
 
 
 
     
   
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( สิงหาคม 2558)  
   
เรื่อง  ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปี 2558
ยื่นใบสมัครที่กรรมการดำเนินการ หรือผู้ประสานงานหน่วย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
 
    ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( กรกฎาคม 2558)  
 
เรื่อง  กำหนดงวดส่งชำระเงินกู้ประเภทสามัญ(ปกติ) สำหรับสมาชิกเข้าใหม่
 
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ(เฉพาะกิจ) ชุดที่ 56
ครั้งที่ 10/2558 วันที่  2 กรกฎาคม 2558  มีมติให้สมาชิกเข้าใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 
กู้เงินประเภทสามัญ(ปกติ)  ส่งชำระแบบธนาคารไม่เกิน 240 งวด  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
download เอกสาร
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558)  
 

ข่าว... "โครงการกู้เพื่อชำระหนี้ กบข"

download
 รายชื่อสมาชิกเงินกุ้พิเศษเพื่อชำระหนี้ กบข. 
 
 
 ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558) 
 
   
ไขข้อข้องใจ เรื่อง ฉฉ. / ฉป. / ฉค. / ฉด.

ฉฉ.   คือ กู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งรหัสในใบเสร็จจะขึ้นต้นด้วย 10××××××××
ฉป.   คือ ค่าเบี้ยประกันสินเชื่อที่เรียกเก็บรายปี (รายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปที่แนบมานี้)
ฉค.   คือ กู้ฉุกเฉินเค้าเตอร์ คนค้ำ 1 คน กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท
ฉด.   คือ กู้ฉุกเฉิน ATM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-316078, 036-316079 ในเวลาทำการค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558)   
 
 
   
" แจ้งเปลี่ยนหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ ตามกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ "
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ประกาศ!! 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มกราคม 2558)
 
 
 
การจ่ายเงินอนุเคราะห์จากทุนเพื่อเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อสมาชิก (ตามระเบียบ)
1. กรณีถึงแก่กรรม  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
2. กรณีสมาชิกอายุ 60 ปี บริบูรณ์  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
 
   
 
 
   ประกาศ!! โครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 
 
 


               สไลด์ประกอบ เพื่อให้สมาชิกเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนพึงมีพึงได้ในฐานะสมาชิก ในโครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 
สไลด์การสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558
download สไลด์ประกอบการสัมมนา
     

     
 
 
 
  แผนที่ตั้งที่ดินแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด   
 
 
 


 
   คลิ๊กชมแผนที่จาก Google Map  
 
 
  
     
 

     
 

***ไม่ใช่เพื่อกำไร  ไม่ใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อบริการ ***


 
 
 
   ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย   
 

 
 ออมทรัพย์
      2.00% ฉุกเฉิน       6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
หัก ณ ที่จ่าย
2.00% สามัญโครงการ  6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
พิเศษ 1
2.75%  สามัญปกติ 6.25%   
   
ออมทรัพย์
พิเศษ 2
4.00%  กู้พิเศษ 6.25%   
           

 
  โปรแกรมการวางแผนออมเงิน  
     
   

 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด ไว้วางใจ
นำเงินมาฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อ กรกฎาคม 2558
 

 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทยืมาดูงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2558
 

 
ชาวสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้จัดการคนใหม่
คุณสุพัตรา  เศวตรพนิต
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
 
 
คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เซ็นสัญญาเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
มาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
 
คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เซ็นสัญญาเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
 
 
การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และภาคตะวันออก
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
 

 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
 
 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
 

 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558
 

 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
ระหว่างวันที่  28 - 31  มีนาคม  2558
 
 
การสัมมนาสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558
 

 
การสัมมนา OD เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
 

 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2558
 
 
 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26  กุมภาพันธ์  2558
  
งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558
 
 

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

 
เมื่อเดือน มกราคม 2557
 

 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557
 

 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
 

        เปิดสอบงานข้าราชการ  

 
 
 

   
  นายสุรศักดิ์  วาดเขียน
ประธานกรรมการ
สังกัด  อำเภอมวกเหล็ก

 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
กรกฎาคม 2558

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        4 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        5 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 1