:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 ธ.ค. 2560

 
สมาชิก
6,132
ราย
สมทบ 576 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
316.98
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,488.12
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
8,143.00
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,113.88 ล้านบาท
รายได้ 37.70 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

   
   
ข้าพุทธเจ้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
 
 
 
   
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (มกราคม 2560)
 
 
  ข่าวสวัสดิการสมาชิก 60 ปี

สมาชิกท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2499  และเขียนคำขอรับสวัสดิการ 60  ปีไว้ 
สามารถติดต่อขอรับเงินสวัสดิการได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 

ตั้งแต่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปค่ะ

 
     
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (ธันวาคม 2559)
 
 
 
 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้แทนสมาชิกไปประชุมใหญ่ประจำปี 2559   download
 เรื่อง  เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559   download
 ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนสมาชิก 1:10  download

 
 
เรื่อง  รายงานผลคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการ  download เอกสารได้ที่นี่ค่ะ
 
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (พฤศจิกายน 2559)
 
 
 
 
           
 
 
 
 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหากรรมการ หน่วย อำเภอมวกเหล็กและอำเภอวังม่วง
                                                    download
 
 
 
 
 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก(บำนาญ) ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา 09.00 - 15.00 น. ส่วนข้าราชการประจำจัดส่งให้ตาม
หน่วยแต่ละโรงเรียนค่ะ 
          หน่วย สพป.สระบุรี เขต 1 (บำนาญ) กลุ่มที่ 2  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
                                                  
 
 
 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา (ลงคะแนน) 
         และสถานที่สรรหา
                   ไฟร์ข้อมูลชุดที่ 1                         ไฟร์ข้อมูลชุดที่ 2
                   ไฟร์ข้อมูลชุดที่ 3                         ไฟร์ข้อมูลชุดที่ 4

 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (ตุลาคม 2559)
 
 
 
 เรื่อง  ส่งประกาศสรรหา กรรมการดำเนินการสหกรณืออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ประกาศของสหกรณ์
                      2.  เอกสารแนบท้ายประกาศ
                      3.  ใบสมัครกรรมการดำเนินการ
 
                 ไฟร์ข้อมูลชุดที่ 1                   ไฟร์ข้อมูลชุดที่ 2  
                  ไฟร์ข้อมูลชุดที่ 3                  ไฟร์ข้อมูลชุดที่ 4  
 
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  (กันยายน 2559)
 
 
 

สวัสดิการ 60 ปี
 

ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์


 ข่าวสวัสดิการ 60 ปี  สมาชิกที่เกิดในปี พ.ศ. 2499 มีอายุครบ 60 ปี และสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เขียนคำขอรับเงินสวัสดิการ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  หยุดทำการระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559
เปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
download 
เรื่อง กำหนดอายุการเป็นสมาชิก
สำหรับการกู้เงินสามัญ (ปกติ)
 download
เรื่อง การทำประกันสินเชื่อ
 
 download
เรื่อง  กำหนดอายุการเป็นสมาชิก
สำหรับการกู้เงินสามัญ(ปกติ)
กรณีใช้ที่ดินค้ำประกัน
 download
เรื่อง  การกำหนดอายุการเป็นสมาชิก
สำหรับเงินกู้พิเศษ
 
 
     
     
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มีนาคม 2559)
 
 
 
      ข่าวดี  โครงการเงินกู้เพื่อความมั่นคง (420,000.- บาท)
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป  สมาชิกท่านใดประสงค์จะยื่นกู้ดครงการนี้  สามารถขอรับคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์ หรือ download ผ่านเว็บไซด์  http://www.sttcc.net

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
   
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( ธันวาคม 2558)
 
   

                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
   
 
    
 
    ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( กรกฎาคม 2558)  
 
เรื่อง  กำหนดงวดส่งชำระเงินกู้ประเภทสามัญ(ปกติ) สำหรับสมาชิกเข้าใหม่
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ(เฉพาะกิจ) ชุดที่ 56
ครั้งที่ 10/2558 วันที่  2 กรกฎาคม 2558  มีมติให้สมาชิกเข้าใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 
กู้เงินประเภทสามัญ(ปกติ)  ส่งชำระแบบธนาคารไม่เกิน 240 งวด  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

download เอกสาร
 
     
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558)   
 
 
   
" แจ้งเปลี่ยนหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ ตามกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ "
 
 
   
 
 
 
เงินกู้...

เงินฝาก...
 
 

ฉป. คืออะไร...


สมาชิกสมทบ...
 
     
 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
  แผนที่ตั้งที่ดินแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด   
 
 
 


 
   คลิ๊กชมแผนที่จาก Google Map  
 
 
  
     
 

     
 

***ไม่ใช่เพื่อกำไร  ไม่ใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อบริการ ***


 
 
 
   ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย   
 

 
 ออมทรัพย์
      2.00% ฉุกเฉิน       6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
หัก ณ ที่จ่าย
2.00% สามัญโครงการ  6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
พิเศษ 1
2.75%  สามัญปกติ 6.25%   
   
ออมทรัพย์
พิเศษ 2
4.00%  กู้พิเศษ 6.25%   
           

 
   
 
 โปรแกรมการวางแผนออมเงิน
 
     
   


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ทำบุญครบรอบ 56 ปี

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559


ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ไปดูงานที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญศึกษา จำกัด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559


ตลาดนัดเพื่อสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยามหิดล

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
กิจกรรม "สหกรณ์สอนอาชีพ"

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559
ไปดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
 ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
 

เทิดพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี
ผู้จัดการ มะลิ  เจริญทรัพย์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ร่วมกันปล่อยปลา

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์คครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบ จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559

การสัมมนาสมาชิก และสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
สมาคมฌาปนกิจครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ดูงานจังหวัดตราด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ทูลเกล้าถวายเงินแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 55
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

รวมข่าวย้อนหลัง
 
       
  สอ.โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด ไว้วางใจนำเงินมาฝากกับ สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
 
นิสิตปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มาขอเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมนุมครูไทยมาดูงาน สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อเดือนกรกฏาคม 2558
 
  สอ.โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด ไว้วางใจนำเงินมาฝากกับ สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อกรกฎาคม 2558
คณะกรรมการ ผู้จัดการ เซ็นสัญญาเงินกู้กับ สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
  ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้จัดการคนใหม่
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
คณะกรรมการ และผู้จัดการ เซ็นสัญญากู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
  สฌ. สอ.ครูลพบุรี จำกัด มาดูงาน สฌ. สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ไปดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
  การประชุมสัมมนาและการประชุมประจำปี ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1, 2
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558
  สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร กรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
   
การสัมมนาสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558
 
การสมัมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2558
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1,2 ไปดูงานโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
 
การสัมมนา OD เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
   ธนาคารออมสินมอบของขวัญให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อเดือน มกราคม 2557
   เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการคนใหม่ คุณมะลิ เจริญทรัพย์
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557
 
 
       
        เปิดสอบงานข้าราชการ  
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
มกราคม 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        3 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        5 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 1